Slovo o SĽS

 

 

 

 

Slovenská ľudová strana založená Andrejom Hlinkom je národnou a kresťanskou stranou, rešpektujúcou všetky ľudské práva a povinnosti.

Slovenská ľudová strana je registrovaná od 14. decembra 1905 na Ministerstve vnútra Uhorského kráľovstva. K jej preregistrácii došlo 5. apríla 1990 na Ministerstve vnútra druhej Slovenskej republiky.

Slovenská ľudová strana programovo vychádzajúca z tisícročných Cyrilometodejských tradícií je organizovaným zoskupením občanov, ktorí verní odkazu Andreja Hlinku usilujú o budovanie právneho štátu so všetkými jeho atribútmi a sociálne spravodlivej spoločnosti na kresťanských zásadách. Základným programovým cieľom strany je viesť členov a ostatných spoluobčanov k tomu, aby sa v duchu základných hodnôt života a v znamení hesiel:

Za Boha život!

Za národ slobodu!

Za jednotu kresťanov!

Verní sebe svorne napred!

vo všetkých oblastiach svojej činnosti cieľavedome zúčastňovali na rozvoji Slovenska.

Cieľ

Cieľom Slovenskej ľudovej strany je budovanie suverénneho slovenského štátu na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe podporou vývoja spoločnosti smerom k vyššej kvalite života.

Slovenská ľudová strana svoj cieľ presadzuje uplatňovaním Programu SĽS, ktorý je založený na sociálnej spravodlivosti a láske, nedotknuteľnom práve na život, na telesnú integritu a vzdelanie, na primerané prostriedky i služby, zabezpečujúce dôstojný život, na práve slobodného vyjadrovania sa, ako aj na možnosti voľby, a z toho vyplývajúcich povinností občana a spoločnosti.

Slovenská ľudová strana podporuje každú právoplatnú autoritu, ktorá sa stará o uskutočňovanie spoločného dobra prijímaním a realizáciou spravodlivých zákonov.

 

 

 

© 1905-2016 Slovenská ľudová strana. Všetky práva vyhradené. info@hsls.sk

α   †   ω