Prehľad

 

 

2016

 

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku Vás srdečne pozýva na pietnu spomienku na Andreja Hlinku (Ružomberok - svätá omša vo farskom kostole o 1000 hod, príhovory hostí a kladenie vencov po skončení sv. omše - mauzóleum Andreja Hlinku) v nedeľu 21. augusta.

Veľká Noc

Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej Soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Volím č. 8

Volíme č. 8

V Svätom roku milosrdenstva Vás pozývame na zimnú púť na horu Živčáková 30. januára 2016.

2015

 

Radosť z príchodu Božej lásky
Nech Vám prenikne srdce i dušu
A Boží pokoj a požehnanie
Nech Vás sprevádza v novom roku!

Stanovisko k vojenským akciám proti EÚ (150921).

Národný pochod za život Pretože žijeme

Stanovisko k politickým nomináciám na verejné funkcie(150506).

Radostné prežitie sviatkov Kristovho zmŕtvychvstania,
 hojnosť božích milostí, pokoj duše,
lásku medzi ľuďmi a mier medzi národmi

2014

 

Slávnostné zhromaždenie na Župnom námestí v Bratislave - v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky 24. septembra 2014 o 17:30

Ďakujeme za odovzdané hlasy.

Volebný program pre Eurovoľby 2014
formát A4 (hárky)
formát A5 (brožúrka)

„Angažovať sa v politike je pre kresťana povinnosťou. My kresťania sa nemôžeme hrať na Piláta, umývať si ruky. Musíme sa zaangažovať do politiky, totiž politika je jednou z najvyšších foriem lásky, pretože sa usiluje o spoločné dobro. A laickí kresťania musia pracovať v politike. Poviete mi: ‚Ale to nie je ľahké‘. Ale ani stať sa kňazom nie je jednoduché. Neexistujú jednoduché veci v živote. ‚Politika je špinavá‘, ale zaujímalo by ma, prečo? Prečo do nej kresťania nevstúpia s evanjeliovým duchom?‘“ : pápež František (2013.06.07.-stretnutie so študentami jezuitských škôl Talianska a Albánska)

Petícia za prijatie zákona na ochranu voľnej nedele

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Radostnú Veľkú noc želáme

Kandidátka Slovenskej ľudovej strany pre voľby do Európskeho parlamentu s volebným heslom:

NIE Bruselu, ÁNO Európe
Európa kresťanská - Európa stavovská
Európa rovnocenných štátov

2013

 

Radosť z príchodu Božej lásky
Nech Vám prenikne srdce i dušu
A Boží pokoj a požehnanie
Nech Vás sprevádza v novom roku!

Ďakujeme našim voličom za podporu.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - župné voľby - 2013

Stanovisko k názorovej slobode v slovenskom štáte (131117).
Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k medializovaným výrokom o účasti ľudovcov vo voľbách (131023).
Otvorený list prezidentovi slovenského štátu (130618).
Otvorený list ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí slovenského štátu (130417).

Otvorený list premiérovi slovenského štátu (130217).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k európskej integrácii(130123).

"Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.": Jn 10,11

2012

 

Radosť z príchodu Božej lásky
Nech Vám prenikne srdce i dušu
A Boží pokoj a požehnanie
Nech Vás sprevádza v novom roku!

 

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k prehlbovaniu nerovnosti(120929).
Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k vytváraniu sporu vo vnútri Cirkvi (120705).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k propagácii bezdetnosti (120525).


Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej Soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

2011

 

Radosť z príchodu Božej lásky
Nech Vám prenikne srdce i dušu
A Boží pokoj a požehnanie
Nech Vás sprevádza v novom roku!

 

Voľby 2012
Každý kto to myslí úprimne a domnieva sa, že nastal čas urobiť viac ako sťažovať sa na nemožnosť zmeniť veci, môže sa o to pokúsiť nielen tým, že sa zúčastní volieb, v ktorých podporí niekoho o kom si myslí, že môže veci zmeniť, ale aj svojou vlastnou kandidatúrou, ktorou vyjadrí, že je ochotný okrem hlasovania aj pre svoje presvedčenie pracovať a trpieť.

Domnievate sa, že hovoriť o svojich názoroch postačuje a nie je potrebné sa pokúsiť ich aj presadiť? Domnievate sa, že nemáte šancu proti tým, o ktorých činoch hovoríte ako o odsúdeniahodných? Domnievate sa, že tí odsúdeniahodní sú takí nedostihnuteľní, že nemá význam sa o niečo pokúsiť a že nemôžete spraviť viac ako o ich prečinoch diskutovať?

Kandidujete vo voľbách 2012, alebo Vás len hnevá dnešný stav politiky?

Bližšie pokyny na vyžiadanie epoštou (príloha ku kandidátnej listine - doručiť dvojmo do 11. decembra).

Príspevok na volebnú kauciu 16.596,- € je možné uhradiť priamo na účet vedený v Štátnej pokladnici (toto nie je účet Slovenskej ľudovej strany) - potvrdenie o platbe doručiť do 11. decembra:
číslo účtu: 7000249545/8180
variabilný symbol: 00678449

 (tento účet je vyhradený len pre volebnú kauciu - pri platbe poštovou poukážkou uviesť ako adresáta Ministerstvo vnútra, Pribinova 2, 812 72 Bratislava)

Slovenská ľudová strana verejne a otvorene sprístupňuje možnosť kandidatúry v parlamentných voľbách kresťanom národniarom tradicionalistom katolíkom.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky podal Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky návrh na rozpustenie Slovenskej ľudovej strany. (doplnené 3. XI. 2009 o odpoveď)

Áno! Naša Cirkev - petícia na podporu katolíckej Cirkvi

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k podávaniu kandidátnych listín (111112).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k diskusii o tzv. gréckej mytológii v Národnej rade Slovenskej republiky (111006).

Zomrel banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž.

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov. (110523).
Vyhlásenie Slovenskej ľudovej strany k líbyjskému ľudu (110411).

Aleluja, radujme sa, Ježiš Kristus z mŕtvych vstal!
 
Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

 

Radostnú Veľkú noc želáme

2010

 

Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle!

Radostné Vianoce a šťastný nový rok.

 

 

Dôvod nepodpísania záverečnej zápisnice:

Nemôžeme podpísať výsledky volieb, pokiaľ boli volení a v mnohých prípadoch i zvolení kandidáti, ktorí konali v rozpore s dobrými mravmi a v mnohých prípadoch i priamo v rozpore so zákonmi.
Považujeme za absurdné tolerovať nezákonnosť z dôvodu neexistencie materiálnych sankcií.
Občania musia prijať jasný signál od zástupcov politických strán v Ústrednej volebnej komisii vo forme odpovede, či je podstatné vyhrať, alebo dodržať zákon, prípadne kde stojí zákonnosť a etika.
Počas komunálnych volieb bolo zaznamenané porušovanie zákona SNR č. 346/1990 Zb. v platnom zunení a to najmä jeho ustanovení o volebnej kampani. Orgány verejnej správy toto porušovanie často tolerovali. Dokonca, napriek výzve Ústrednej volebnej komisie nereagovala Generálna prokuratúra SR a podľa dostupných informácií ani sa nepokúsila účinne zamedziť porušovaniu volebného moratória. ÚVK a média zaznamenali aj značné množstvo podozrení na kupovanie hlasov, účelové prihlasovanie k trvalému pobytu a iné pokusy za pomoci peňazí ovplyvňovať výsledky volieb. Posilnil sa plutokratický a oslabil demokratický charakter volieb, čo zvyšuje riziká ďalšieho rastu korupcie v spoločnosti.

Slovenská ľudová strana navrhla 2. XI. v Ústrednej volebnej komisii prijatie uznesenia tohto znenia:

Ústredná volebná komisia odporúča občanom nevoliť tých, ktorí už ako kandidáti porušujú zákon vedením volebnej kampane v tomto čase.

Za prijatie tohoto uznesenia (č. 14) hlasovala iba Slovenská ľudová strana a hlasovanie bolo jednoznačné a bez diskusie.
Domnievate sa aj Vy, že tí, ktorí nerešpektujú zákon už v čase, keď sa iba uchádzajú o moc, ho začnú rešpektovať, keď tú moc od Vás vo voľbách získajú?
Myslenie by nemalo bolieť. Rozhodnutie voliť kandidátov Slovenskej ľudovej strany by nemalo byť ťažké.

 

Kandidáti Slovenskej ľudovej strany vo voľbách do samosprávy obcí dňa 27. XI. 2010 - hrdinovia dnešných dní

Kandidáti na starostu/primátora

Banská Bystrica

7.  Jozef Sásik, Ing.

52 r.

znalec-lesníctvo

Banská Bystrica, Nešporova 1

Banská Štiavnica

4.  Andrej Boroška

29 r. referent

Banská Štiavnica, Radničné nám.1

Bratislava-Ružinov

5.  Jaroslav Nahalka, Ing. 59 r. vedúci marketingu Bratislava, Páričkova 5

Cífer

7.  Marián Slovák, MUDr. 65 r. lekár Cífer, M. R. Štefánika 282/4

Ostrý Grúň

     Ivan Pokrívka

51 r.

živnostník

Ostrý Grúň 26

       
       

Kandidáti na poslancov

Banská Bystrica - volebný obvod č. 1

6.    Ján Jambrich

52 r.

technik

Banská Bystrica, Tr. SNP 56

14.  Estera Sásiková

58 r.

POP štátna opera

Banská Bystrica, Tr. SNP 24

Banská Bystrica - volebný obvod č. 2

18.  Ján Petrík

58 r. živnostník

Banská Bystrica, Jakubská cesta 1

20.  Jozef Sásik, Ing.

52 r.

znalec-lesníctvo

Banská Bystrica, Nešporova 1

Banská Bystrica - volebný obvod č. 3

2.    Ján Dilík

63 r.

hokejový tréner

Banská Bystrica, M. Bellu 8

Banská Bystrica - volebný obvod č. 4

7.    Milan Prašovský

35 r.

súkrom. bezpeč. služba

Banská Bystrica, Tatranská 68

Banská Bystrica - volebný obvod č. 5

6.    Igor Ďurana

47 r. živnostník

Banská Bystrica, Tatranská 4

Banská Bystrica - volebný obvod č. 6

39.  Juraj Pivka, Ing.

63 r. geodet

Banská Bystrica, Nešporova 1

48.  Roman Štrba

44 r.

manažér

Banská Bystrica, Družby 8

Banská Bystrica - volebný obvod č. 7

41.  Vladimír Rosinský

50 r. obchodník

Banská Bystrica, Gerlachovská 6

55.  Jozef Žabka

63 r. technik

Banská Bystrica, Chabenecká 9

Banská Štiavnica - volebný obvod č. 1

2.    Andrej Boroška

29 r. referent

Banská Štiavnica, Radničné nám.1

Blhovce - volebný obvod č. 1

       Renata Korheľová

40 r. domáca

Blhovce   288

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky - volebný obvod č. 1 Staré Mesto
10.  Pavel Hatala, Ing. 69 r. technik Bratislava, V záhradách 8
Bratislava - Karlova Ves - volebný obvod č. 3
31.  Viliam Zopp, Ing. 71 r. ekonóm Bratislava, Matejkova 10
Bratislava- Ružinov - volebný obvod č. 1 Nivy
13.  Jaroslav Nahalka, Ing. 59 r. vedúci marketingu Bratislava, Páričkova 5
Bratislava - Staré Mesto - volebný obvod č. 2
1.    Jozef Dobiaš, Ing. 44 r. poradca Bratislava, Obchodná 26
Bzenica - volebný obvod č. 1

      Ján Stieranka

52 r.

odb. les. hospodár

Bzenica horáreň 20

Čadca - volebný obvod č. 1

6.   Slavka Jarošíková

37 r. krajčírka

Čadca, Horelica 456

Kameňany - volebný obvod č. 1

      Dušan Ďuriška,  Ing.

49 r. projektant

Kameňany 136

Korytárky - volebný obvod č. 1

      Dušan Pohorelec, Ing.

34 r.

lesný Ing.

Korytárky 221

Kysucké Nové Mesto - volebný obvod č. 6

12. Vlasta Rapušáková

62 r.

dôchodkyňa

 
Lučenec - volebný obvod č. 3

12. František Kelemen, Ing.

51 r.

lesný inžinier

Lučenec, Námestie republiky 10

23. Pánik Peter, Ing.

59 r.

projektant

Lučenec, Námestie republiky 10

Lučenec - volebný obvod č. 7

2.  Ondrej Drugda   Ing.

65 r.

znalec-lesníctvo

Lučenec, Revolučná 31

Michalová - volebný obvod č. 1

      Timotej Brenkus

52 r.

lesný technik       

Michalová-Hrable 75

Nitra - volebný obvod č. 7

42. Juraj Uhrin

49 r. živnostník

Nitra, Výstavná 29

Nové Mesto nad Váhom - volebný obvod č. 2

15. Františka Valová

62 r. dôchodkyňa

Nové Mesto nad Váhom, Tematínska 11

Ostrý Grúň - volebný obvod č. 1

      Ivan Pokrívka

51 r.

živnostník

Ostrý Grúň 26

Padarovce - volebný obvod č. 1

      Dalibor Lang

51 r.

odb. les. hospodár

Padarovce 93

Priechod - volebný obvod č. 1

      Ivan Franko

42 r. dôchodca

Priechod č. 315

Šíd - volebný obvod č. 1

      Ladislav Kováč

47 r. dôchodca

Šíd 222

Tisovec - volebný obvod č. 1

      Peter Vetrák

52 r. technik

Tisovec, Hviezdoslavova 1106

Uhorské - volebný obvod č. 1

      Ján Matúš

58 r.

sam. hosp. roľník

Uhorské 172

Zvolen - volebný obvod č. 3 sídlisko Západ, Stráž

37. Ľubomír Zubčák, Ing.

53 r.

lesný inžinier

Zvolen, Novozámocká 2527/4

Želovce - volebný obvod č. 1

      Pavol Goda

52 r.

odbor. les. hospodár

Želovce 506, Č. armády 31

Žilina - volebný obvod č. 4 Vlčince

41. Pavol Škorík,  MUDr.

65 r. lekár

Žilina, Nanterská 4/97

       
    a ďalší ....  

 

 

 

2010

Podporujem pápeža - média nemajú právo špiniť jeho meno - výzva médiám na rešpektovanie novinárskej etiky

Áno! Naša Cirkev - petícia na podporu katolíckej Cirkvi

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Velkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

 

 

2009

Generálny prokurátor Slovenskej republiky podal Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky návrh na rozpustenie Slovenskej ľudovej strany. (doplnené 3. XI. 2009 o odpoveď)

Radosť z príchodu Božej lásky
Nech Vám prenikne srdce i dušu
A Boží pokoj a požehnanie
Nech Vás sprevádza v novom roku!

Ďakujeme členom a priaznivcom za účasť vo voľbách do samosprávnych orgánov krajov. (dôvod nepodpísania zápisníc)

13. X. 1887 - 18. IV. 1947 (122. výročie narodenia Jozefa Tisa)

14. marec 1939 -14. marec 2009 (70. rokov Slovenskej republiky)

 

103. výročie Slovenskej ľudovej strany

Pane Bože, všetko môžeš

Slovensko nám ochráň, Bože,
Tvoja veľkosť, všetko zmôže.

Zbav nás pýchy, konzumu,
daj zdravého rozumu.

Duchovný v nás oživ svet,
navráť lásku, kde jej niet.

Zachráň nás pred týmto svetom,
v ktorom vládne zloby vietor.

Bože obráť ku nám tvár,
priveď národ pred oltár,

to bude Tvoj Svätý dar.

Andrej Ležovič

 

 

2009

Petícia na podporu Svätého Otca Benedikta XVI.

Svätý Otec Benedikt XVI.!
My - podpísaní - sa bránime proti neslýchaným mediálnym útokom proti Vám - nášmu pastierovi. Tieto útoky sú neopodstatnené a nezodpovedajú ani pravde ani dôstojným medziľudským vzťahom. Sme ľudia dobrej vôle, angažovaní katolícki laici, rehoľníci a kňazi. Našim podpisom výslovne potvrdzujeme našu solidaritu s Vašou Svätosťou!

Pripojte sa k petícii vyplnením údajov na adrese http://www.ja-zu-benedikt.net, alebo preklad si otvoríte tu.

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k nominácii rímskokatolíckeho hodnostára na post prezidenta (090204).

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany k energetickej situácii na Slovensku (09011605).

Modlitba k patrónovi internetu je cirkevne schválená:
Všemohúci večný Bože, ktorý si nás stvoril na Svoj obraz a nariadil si nám, aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne hľadali predovšetkým v božskej osobe Tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, prosíme Ťa, daj, aby sme, na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa, na cestách internetom viedli naše ruky a oči k tomu, čo je milé Tebe a každého človeka, ktorého stretneme, prijímali s láskou a trpezlivosťou. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

 

2009

Spomíname
Jozef Tiso (*13. október 1887, Veľká Bytča (dnes Bytča) – †18. apríl 1947, Bratislava, popravený) - rímskokatolícky kňaz, poslanec česko-slovenského parlamentu, minister zdravotníctva česko-slovenskej vlády, predseda vlády autonómnej Slovenskej krajiny, ministerský predseda Slovenskej republiky a prvý prezident Slovenskej republiky.

Nech sa Vaše srdcia naplnia radosťou z víťazstva Kristovho zmŕtvychstania a nech Vás sám Spasiteľ obdarí svojou láskou, silou a trvalým pokojom.

 

 

 

 

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany k voľbám do Európskeho parlamentu (08112504):
Predsedníctvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. XI. 2008 prijalo nomináciu pre voľby poslancov do Európskeho parlamentu z členov konfesionálnej sekcie rímsko katolíckych kňazov. Úplná kandidátna listina bude zverejnená v súlade so zákonom o voľbách do Európskeho parlamentu.

Prevolanie k slovenskému národu:
Bratia, sestry, občania našej milovanej Slovenskej republiky,
Nastal čas uvedomenia si, že hlavnou úlohou a cieľom rímsko katolíckych duchovných nie je uzamknutie sa v kostoloch a obmedzenie vlastnej misijnej činnosti na liturgickú činnosť. Encyklika o robotníckej otázke ako i Encyklika o obnovení spoločenského poriadku podľa evanjelia jasne hovoria o tom čo je potrebné urobiť v boji proti socializácii spoločenského poriadku.
Pokiaľ by náš národ potreboval iné vzory, ktoré nepochádzajú z jeho rodu nech sa inšpiruje cyperským arcibiskupom Makariosom III., ktorý bol sedemnásť rokov prezidentom Cyperskej republiky a to až do invázie Grécka v roku 1977, alebo biskupom Lugom, ktorý sa stal 15. VIII. 2008 prezidentom Paraguaja, hoci až po jeho laicizácii, aby sa predišlo rozporu s paraguajskou ústavou.

Nemenším vzorom pre Slovenskú ľudovú stranu je súčasný monarcha jedinej Cirkvi.

Prezident Slovenskej republiky je navrhovaný a volený jej občanmi a nie zástupcami občanov a je na slovenských občanoch ako sa bude ďalej formovať Slovenská republika a ako ju bude formovať osobnosť, ktorá ju bude navonok zastupovať a reprezentovať. Táto ťarcha ale leží aj na politických a občianskych zoskupeniach, reprezentujúcich občanov, ktoré majú v svojich názvoch a programoch slová kresťanstvo, národ a sociálny.

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany k prezidentskému kandidátovi (08092501):
Predsedníctvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. IX. 2008 prijalo nomináciu vysokého rímsko katolíckeho duchovného na post prezidenta Slovenskej republiky v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Súčasťou vzájomnej dohody o kandidatúre je momentálne nezverejnenie mena uvedenej osobnosti.

Občianska iniciatíva "Nemôžeme sa prizerať ..."

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k deštrukcii ústavného zriadenia (08092502).
Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k návrhu zákona o zásluhách A. Dubčeka (080910-2).
Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k súčasnému stavu demokracie na Slovensku (080910-1).

 

 

 

Kvety
Na 60. výročie justičnej vraždy Mons. Jozefa Tisa

Aké je čudné ľudské pokolenie:
iba čo umučilo Boha na kríži,
ďalšiemu baránkovi slučku pletie.
Padajú hlavy ako do brázd zeme
obilné zrnká... Ale vyklíči
len úzkosť a strach po tom šírom svete.

Aké sú čudné tieto ľudské deti:
vždy sa im máli krvi na dlani,
tej krvi čistých, čo sú vinovatí
iba tým, že sú lepší, že sú svätí,
lebo sú Bohu na smrť oddaní.
Kiež by som radšej zaspal v inovati,

kiež by som zaspal v milosrdnom mraze -
tak ťažko hľadieť do tých zreničiek,
čo vyčítavo röntgenujú duše.
Obetované hlavy – kvety v lacnej váze.
Zarástol k tomu poľu chodníček,
a predsa srdce po hroblinách kluše,

predsa sa vzpína povolané krásou,
preskočiac úšust k lánu s obilím,
predsa sa vzpiera za vás všetkých.
Darmo sa nadol hrnú skaly časov,
srdce si pravdou sotva pomýlim,
ak milujem, ak odprosujem svätých...

venoval Teodor Križka

 

 

 

Podpisový hárok k petícii na podporu kandidatúry rím. kat. hodnostára za prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 25. IX. 2008.

Podpisové hárky je potrebné doručiť do 29. januára.

Radosť z príchodu
Božej lásky
Nech Vám prenikne
srdce i dušu
A Boží pokoj a požehnanie
Nech Vás sprevádza v novom roku!

Slovensko si spomínalo na Andreja Hlinku (27. IX. 1864 - 16. VIII. 1938)

Sobota 16. VIII.
Národný výstup na Kriváň
Zraz účastníkov v ATC Račková dolina (Pribilina) v piatok do 2000 LEČ
okolo 600 samotný výstup  (informácie 0918 042 731),

Bratislava - Ružinov
1600 - pietna spomienka na námestí Andreja Hlinku,
1700 - slávnostná Sv. omša, kostol sv. Vincenta de Paul,

Nižná Šebastová
1900 - pietna spomienka pri buste Andreja Hlinku (informácie 0915 439 677).

Nedeľa 17. VIII.

 

 

 

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k prezidentským kandidátom (080307).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k zhanobeniu pomníka  prvého slovenského prezidenta (080226).

Vyhlásenie Slovenskej ľudovej strany k 100. výročiu černovskej tragédie (0710825).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k takzvanému návrhu zákona o zásluhách Andreja Hlinku (0708302).

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k takzvaným Benešovým dekrétom (0708301).

 

 

Blahoželáme J. E. Mons. Stanislavovi Zvolenskému pri príležitosti kánonického prevzatia úradu arcibiskupa – metropolitu Bratislavskej arcidiecézy a J. E. Mons. Tomášovi Galisovi pri príležitosti prevzatia úradu žilinského diecézneho biskupa a vyprosujeme im veľa práce v mene ducha

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

 

 

Milostiplné sviatky Veľkej noci.

 

 

 

Slovenská ľudová strana ďakuje farárovi ružinovskej farnosti vdp. Augustínovi Slaninkovi za požehnanie pamätníka Andreja Hlinku, prezidentovi I. Gašparovičovi, podpredsedníčke NR A. Belousovovej, ministrovi kultúry M. Maďaričovi a starostovi Ružinova S. Drozdovi za účasť na odhalení pamätníka Andreja Hlinku.

Nesmierna vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli na výstavbu pamätníka.
Spolu s nimi veríme v blízkosť časov, v ktorých sa najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky, jej vlády, snemu i samosprávy nebudú báť hovoriť o katolíckom kňazovi, prvom predsedovi našej strany.

 

 

 

V skorých ranných hodinách, dňa 2. júna, došlo k zneucteniu Slovenskej republiky a pamätníka Otca národa Andreja Hlinku, rozbitím štátneho znaku Slovenskej republiky a pamätnej tabule Andreja Hlinku.

Spoločnosť Andreja Hlinku, mestská časť Bratislava-Ružinov si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné

odhalenie pamätníka Andreja Hlinku,

ktoré sa uskutoční dňa 5. júna 2007 o 1600 hodine v ružinovskom Parku Andreja Hlinku.

Podujatie sa uskutoční pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pri príležitosti 69. výročia prinesenia originálu Pittsburgskej dohody na Slovensko.

 

 

V 89-om roku života nás opustil pán brat, PhDr. František Kalesný, DrSc., druhý predseda Slovenskej ľudovej strany po legalizácii jej činnosti obnovením jej registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v roku 1990. Rozlúčili sme sa s ním v bratislavskom krematóriu 14-teho apríla o 13-tej hodine.

Česť Jeho pamiatke.

 

 

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. (Jn 10:11)

Milostiplné a požehnané sviatky Veľkej noci, zdravie, hojnosť šťastia a lásky

Vám vyprosujeme.

 

 

Kvety
Na 60. výročie popravy Mons. Jozefa Tisa

Aké je čudné ľudské pokolenie:
iba čo umučilo Boha na kríži,
ďalšiemu baránkovi slučku pletie.
Padajú hlavy ako do brázd zeme
obilné zrnká... Ale vyklíči
len úzkosť a strach po tom šírom svete.

Aké sú čudné tieto ľudské deti:
vždy sa im máli krvi na dlani,
tej krvi čistých, čo sú vinovatí
iba tým, že sú lepší, že sú svätí,
lebo sú Bohu na smrť oddaní.
Kiež by som radšej zaspal v inovati,

kiež by som zaspal v milosrdnom mraze -
tak ťažko hľadieť do tých zreničiek,
čo vyčítavo röntgenujú duše.
Obetované hlavy – kvety v lacnej váze.
Zarástol k tomu poľu chodníček,
a predsa srdce po hroblinách kluše,

predsa sa vzpína povolané krásou,
preskočiac úšust k lánu s obilím,
predsa sa vzpiera za vás všetkých.
Darmo sa nadol hrnú skaly časov,
srdce si pravdou sotva pomýlim,
ak milujem, ak odprosujem svätých...

venoval Teodor Križka

 

 

Odhalenie nového pomníka prezidentovi 1. Slovenskej republiky 18. apríla na Martinskom cintoríne o 1600.

Otvorená žiadosť na zaujatie stanoviska a výzva na odsúdenie terorizmu.

Svetielko pre Slovensko

novinky

 

Radosť z príchodu

Božej lásky

Nech Vám prenikne

srdce i dušu

A Boží pokoj a požehnanie

Nech Vás sprevádza v novom roku!

 

 

Aký bol rok 2006? (video na stiahnutie)

2. decembra sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí

Boli ste voliť?

Ďakujeme Vám i tým, ktorí za súčasného stavu v Slovenskej republike kandidovali v komunálnych voľbách za nás ako naši členovia a na našich kandidátkach.

2. decembra ste sa mohli pokúsiť zmeniť svoje vlastné okolie.

Mysleli ste pri voľbe na dobrých ľudí, ktorí chcú pracovať vo Váš prospech? Mysleli ste na baníkov, pekárov, vodičov autobusov, lekárov, poštárov, a iných poctivých, svedomitých pracujúcich, ktorí by asi nikdy nedali 10-násobok svojho štvorročného platu, len aby sa mohli uchádzať o možnosť kopať uhlie, piecť chleba, vstávať skoro v noci, mať 24 hodinové služby? Dali ste svoj hlas úprimnému človeku, ktorý sa nebál kandidovať za Slovenskú ľudovú stranu?

 

 

 

Páni bratia, panie sestry,

Slovenská ľudová strana Vám VŠETKÝM ďakuje za prejavenú dôveru, za vykonanú prácu, za Vaše oduševnenie, za Vašu obetu. Nespočetné množstvo členov, aktivistov i neznámych ľudí nám pomáhalo v tomto období nahradiť predvolebné sľuby reálnymi záväzkami nás voči Vám.

Vieme, že voľby 17. júna mohli naše Slovensko zmeniť. Záležalo na nás všetkých.

Uvedomujeme si ale tiež, že vstupom do parlamentu by sa naša a Vaša cesta neskončila ani nezačala.

Našou spoločnou úlohou totižto nie je zmeniť iba slovenský parlament, ale celé Slovensko. Toto od nás očakávate a my Vaše očakávania nesklameme.

 

 

Ústredná volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí ustanovená v rozpore so zákonom (predseda vlády neakceptoval nášho delegáta v ÚVK napriek tomu, že sme splnili v rovnakej miere podmienky zákona ako ostatní).

Držíme palce súčasnej vládnej koalícii, ktorej jedinou proklamovanou výhodou je to, že do nej vkladajú ľudia svoje nádeje a veria, že pre ňu bude záujem kresťanského Slováka prvoradý. Dúfame, že sa niečo v sociálnej oblasti zmení k lepšiemu (aj keď už Slovenský štát nemá skoro žiadne hospodárske základy), a taktiež že nedôjde k horšiemu v žiadnej inej oblasti života.

Vláda Slovenskej republiky i Národná rada rada Slovenskej republiky fungujú aj napriek tomu, že Ústavný súd Slovenskej republiky ešte stále nepotvrdil, že voľby prebehli v súlade s právnym poriadkom a Ústavou Slovenskej republiky.

 

 

 

 

© 1905-2016 Slovenská ľudová strana. Všetky práva vyhradené. info@hsls.sk

α   †   ω